Čo je to sloboda prejavu, médií a novinára?

Čo robí tlač slobodnou alebo neslobodnou? Aký zmysel má sloboda tlače? Sloboda tlače (médií) je označením požiadavky na čo najdôslednejšie, podľa možnosti zákonom garantované oddelenie médií od štátu. Historicky ako prvý predniesol túto ideu John Milton v Anglicku vo svojom spise Aeropagitica z roku 1644. Obhajoval v ňom právo na nelicencované vydávanie tlačovín a politická skupina „levellerov“ sformulovala nárok na slobodu tlače v petícii a už v roku 1649 požiadala parlament v Anglicku, aby odstránil všetky prekážky, ktoré bránili slobodnému vydávaniu.  Žiaľ, nepodarilo sa im to.

Sloboda tlače býva často stotožňovaná so slobodou prejavu, v skutočnosti sa jedna od druhej podstatne líši. Zatiaľ čo pod slobodou tlače sa chápe nezávislosť inštitúcie od vládnej kontroly, slobodou prejavu sa rozumie sloboda písania a hovorenia fyzických osôb. Inštitucionálne poňatie slobody tlače môže byť tiež odlišné od novinárskej slobody, ktorá sa vníma ako sloboda podriadeného redaktora vo vzťahu k nadriadenému v konkrétnej organizácii, ako aj sloboda novinára na „voľnej nohe“.

Žurnalistika v zmysle získavania správ, ich úpravy alebo rozširovania permanentne mení svoju tvár. Napríklad za posledné roky  internet vyvolal hotovú revolúciu v komunikácii, ponúkol možnosť prezentovať a zdieľať mediálny obsah bez toho, aby utrpela jeho aktuálnosť. Nezáleží pretom na vzdialenosti, ktorú musí infomácia v danom okamihu prekonať. Transformáciu technológie presahuje transformácia legislatív v jednotlivých krajinách.  Výrazným elementom, ktorý ovplyvňuje celý tento proces zmien je globalizácia prinášajúca multikulturalizmus. Ak by sa ale mal zaviesť univerzálny multikultúrny mediálny zákon, znamenalo by to značný problém z toho titulu, že by nebol dostatočne relevantný a väčší význam má predovšetkým z národného hľadiska.

REIFOVÁ, I.: Slovník mediálni komunikace. Praha : Portál, 2004. s. 246-247. ISBN 80-7178-926-7.

WAHL-JORGENSEN, K. – HANITZSCH, T.: The handbook of journalist studies. New York : Routledge. 2009. s. 279, ISBN 987-0-8058-6342-0.