Sú Spojené Štáty Európske realitou?

Európa čelí hlbokej hospodárskej a sociálnej kríze, spojenej s neprehliadnuteľnou krízou identity. Nezamestnanosť stúpa, firmy krachujú a následne vzrastajúce sociálne napätie predstavuje pre EÚ veľkú hrozbu. Kým finančné turbulencie, prebiehajúce v eurozóne upozorňujú hlavne na konsolidáciu verejných financií, ktorá bráni podpore štrukturálnych reforiem zameraných na podporu rastu, EU stráca svoj obchodný vplyv na celosvetovej úrovni a zároveň si podkopáva dlhodobé rozvojové perspektívy.

Napriek snahám európskych lídrov prehodnotiť doterajšie nastavenia a pravidlá v európskej politike, naďalej však dominujú úvahy o krátkodobých cieľoch a národných záujmoch. To, čo naozaj potrebujeme, je zvýšenie konkurencieschopnosti v celosvetovom meradle. Tá sa dá dosiahnuť vytvorením európskeho priemyslu – teda silné, diverzifikované a konkurencieschopné priemyselné odvetvie, ktoré by sa stalo zdrojom hospodárskeho rastu, zamestnanosti a hybnou silou inovácie. Spoločné témy ako priemyselná konkurencieschopnosť a produktivita by sa mali vrátiť do centra záujmu jednotlivých politík európskych krajín.

„To, čo naozaj potrebujeme, je zvýšenie konkurencieschopnosti v celosvetovom meradle.“

Je potrebné prijať harmonizované pracovné právo, vymedziť spoločnú mzdovú politiku, ktorej základ bude spočívať na produktivite pracovníkov a v modernizácii dialógu medzi vzdelávacím sektorom a priemyslom. Musíme sa zamerať na efektívne čerpanie finančných prostriedkov z nového viacročného finančného rámca EÚ 2014-2020, zameraného na hospodársky rast, minimalizovať regulačnú záťaž pre podniky a vyhnúť sa veľkým rozdielom, pokiaľ ide o náklady a prístup k výrobným faktorom v rámci jednotného trhu. Musíme prehodnotiť efektívnosť spoločnej stratégie daňovej politiky de minimis a povzbudiť súkromné kapitálové investície, rovnako zabezpečiť, aby Európska centrálna banka a ostatné európskych banky fungovali v medziach reálneho hospodárstva.

„…základ bude spočívať na produktivite pracovníkov a v modernizácii dialógu medzi vzdelávacím sektorom a priemyslom.“

Nezamestnanosť negatívne ovplyvňuje mladú generáciu, narúša jej autonómiu, dôstojnosť, budúce pracovné a sociálne očakávania. V tejto súvislosti musíme prehodnotiť úlohu mladých ľudí ako vedúcich osobností rozvíjajúcej sa Európy, tiež ako kľúčových aktérov stratégií zameraných na prekonanie krízy. Mladí ľudia môžu byť hlavnými zástupcami počas procesu zmeny. Oni totiž majú energiu, vášeň, nápady, sebavedomie, znalosti a globálne vízie, ktoré sú hlavnými hodnotami, nevyhnutnými pri vytváraní nových pracovných miest.

Autor: Jacopo Morelli
Zdroj: The World Economic Forum