5 dôvodov, prečo je na Slovensku málo milionárov

Ak si myslíte, že na Slovensku žije veľa bohatých ľudí, musím vás vyviesť z tohto omylu. Potvrdzujú to mnohé štatistiky a aj skúsenosti viacerých, ktorí sa tejto problematike dlhodobo venujú. Odpoveď na otázku, prečo je to tak, možno nájdete v nasledujúcom článku.

Špekulatívne pôsobenie na trhu

Moderný trh je otvorený pre všetky druhy subjektov bez toho, aby sa prihliadalo na ich dobré či zlé úmysly. Po roku 1989 sa na trhu vo veľkej miere rozmohla špekulatívna vlna, spájaná s pojmami ako korupcia, klientelizmus, netransparentná privatizácia a podobne. Zásadná vlastnosť zisku, ktorý bol nadobudnutý špekulantským spôsobom, je jeho nestabilita. V tejto súvilosti možno hovoriť aj o ekonomických bublinách a podobne. Tie boli príčinami väčšiny minulých aj súčasných kríz.

Malý a závislý trh

Slovenský trh je primalý a priveľmi závislý od rôznych globálnych subjektov. To, že podpora zahraničných investorov sa mohla zdať ako šťastná cesta, v skutočnosti a z dlhodobej perspektívy bola vždy len akousi „z núdze cnosťou“. Vzdávanie sa vlastnej nezávislosti a sebestačnosti vrátilo krajinu o 40 rokov do minulosti. Tvrdenie, že Slovensko je primalé z mnohých ohľadov, nie je mýtus, ale pravda. Potenciál otvoreného trhu, o ktorom sa zvyklo veľmi často hovoriť v predvstupovom období, v skutočnosti poukázal na úplnu nepripravenosť. Namiesto toho sa do popredia dostali otázky ohľadom čerpania eurofondov, ktoré sú v skutočnosti úplnou špekuláciou a v mnohých prípadoch ich možno pokladať za pôvodcov súčasnej krízy.

Chýbajúca prestíž univerzít

Väčšina bohatých ľudí nadobudla vzdelanie na niektorej z prestížnych svetových univerzít. Na Slovensku dnes podľa aktuálnych štatistík pôsobí 39 vysokých škôl a univerzít. Žiaľ, ani jednu z nich nie je možné zaradiť medzi prestížne. Vo svete platí, že za vzdelanie nie je zadarmo a súkromné školy su tie najlepšie a najvýhľadavanejšie. Na Slovensku platí presný opak. Väčšina zo súkromných škol je na chvoste oficiálnych štatistík, čo je tak trochu paradox, zamyslite sa prečo.

Harvard University patrí medzi najprestížnejšie univerzity na svete. Zdroj: Wiki

Dedičstvo z éry totality a predsudky voči peniazom

V dobe totality sa s obľubou razilo propagandistické heslo o vzájomnej rovnosti. Zákaz podnikania v ľuďoch vybudoval pocit úplnej závislosti od štátu a jeho sociálneho systmému. Vo väčšine zanikla akákoľvek vynaliezavosť, ktorá by mohla slúžiť v prospech celej spoločnosti. Niekto by síce mohol oponovať, že podniky za socializmu fungovali excelentne a zamestnávali mnoho ľudí, ktorým zaručovali stály a bezpečný príjem. V podmienkach trhovej ekonomiky sa však stali ľahkou obeťou špekulantov, a to nie len na Slovensku.

Verejná mienka je presýtená rôznymi nezmyslami

S prihliadnutím na všetko, čo je uvedené v tomto článku, musím konštatovať, že ma udivujú isté celospoločenské javy. Prvým je stotožňovanie bohatých so zločincami. Bohatí nemusia byť bezpodmienečne špekulantmi. Ľudia, ktorí v biznise pôsobia dlhodobo, častokrát zbohatli na svojom osobnom know-how, či už sú to Bill Gates, Lakhsmi Mital alebo Ingvar Feodor Kamprad. Na druhej strane si treba uvedomiť, že čitanie životného pribehu Marka Zuckerberga v snahe nadobudnúť bohatstvo, jednoducho nemôže postačovať.