4. zasadnutia Medzivládnej komisie (MVK)

Na návrh Ministerstva hospodárstva SR sa v dňoch 2. a 3. septembra 2013 v Bratislave uskutoční 4. zasadnutie Medzivládnej komisie (MVK) pre hospodársku, priemyselnú a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou. Spolupredsedom slovenskej časti komisie je minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský a ukrajinskej časti minister infraštruktúry Ukrajiny Volodymyr Kozak.

Kiev_Chrestjatik

V rámci prípravy 4. zasadnutia MVK organizovalo Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) v spolupráci s agentúrou SARIO a MZVaEZ SR ako sprievodnú akciu Ekonomické fórum (6.6.2013 v Bratislave) za účasti približne 50 podnikateľských subjektov zo slovenskej a ukrajinskej strany. Programové ciele Slovensko-ukrajinského ekonomického fóra boli orientované na podporu hospodárskeho rastu oboch krajín, rozvoj obchodnej a investičnej spolupráce a rozvoj cezhraničnej spolupráce v Karpatskom euroregióne. Sektorové zameranie bolo orientované na energetiku, priemysel, dopravu a infraštruktúru a poľnohospodárstvo.

V priebehu 4. zasadnutia MVK bude podpísaná „Dohoda o spolupráci v oblasti štandardizácie, metrológie a skúšobníctva“ medzi Úradom pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR a Ministerstvom ekonomického rozvoja a obchodu Ukrajiny a „Memorandum o porozumení a rozšírení spolupráce v oblasti rozvoja a podpory malého a stredného podnikania“ medzi Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania SR a Štátnym úradom pre regulačnú politiku a rozvoj podnikania UA.

Zdroj: MZVaEZ SR