Ivan Baláž: Ako ďalej Prešov?

V nasledujúcich týždňoch prinesieme sériu rozhovorov na politické témy s ľudmi, ktorí sa rozhodli kandidovať v blížiacich sa komunálnych voľbách. Prvým z nich je náš priateľ, kolega, pedagóg, žurnalista a predovšetkým známy básnik Ivan Baláž, ktorý sa popri umeleckej činnosti aktívne venuje marketingu. Žije na prešovskom sídlisku Sekčov, kde sa  ako kandidát na poslanca uchádza o voličské hlasy. V prvej časti rozhovoru odpovedal na otázku týkajúcu sa súčasnej ekologicky politiky mesta Prešov a zároveň prezentuje jej budúcou koncepciou. 

https://orig00.deviantart.net/68d3/f/2009/298/0/a/presov___sekcov_hdr_by_deiky.jpg

Ako som už viac krát spomenul, nie som „sľubotechna“ a teda ani voliči odo mňa nedostanú klasické predvolebné sľuby. Nerobím si ilúzie, že všetko zmením . Dobre viem ako funguje komunálna politika. Okrem statickej ale aj dynamickej najmä tranzitnej dopravy má Sekčov vysoký deficit vzrastlej zelene už oproti centru či Sídlisku III. Číže chýbajú dospelé stromy dlhovekej zelene ako sú lipy a gaštany… Väčšina stromov je krátkovekých náletových drevín a ihličnanov vysadených priamo obyvateľmi mesta. 

…nie som „sľubotechna“ a teda ani voliči odo mňa nedostanú klasické predvolebné sľuby.

Chýba tu passportizácia mestskej zelene a adekvátny riadený plánovaný prístup pri jej ďalšom vysádzaní. Čo je horšie výruby vykonané v dôsledku tienenia, či z dôvodov alergénnosti drevín, nie sú nahrádzané. Riešením je pasportizácia zelene, postupné riadené dopĺňanie zelene vo vnútroblokoch a na uliciach, obnovova stromoradí, vytváranie malých parkov a zelených zákutí v každej časti sídliska. Akýkoľvek výrub vertikálnej zelene musí byť nahradený 1,5 násobkom odstránenej zelene dlhovekými drevinami priamo v lokalite, kde bol výrub vykonaný. Pľúca Sekčova – polia Kučere, plnili klimatickú a ochladzovaciu funkciu najmä v lete. Dnes je tento kedysi zelený pás siahajúci od rieky Sekčov k sídlisku zastávaný nákupnými centrami a nerozumná zástavba pokračuje i v časti okolo Rusínskej ulice. Počas horúceho leta pribúda nocí, kedy sa na Sekčove nevyspíte v dôsledku vysokého tepla. Teplota neklesne ani večer, lebo teplo sála zo zastávaných plôch nákupných centier a parkovísk pred nimi. Teplotu zvyšuje i množstvo klimatizačných zariadení na strechách nákupných centier. Nákupné centra zároveň prerušili prirodzený koridor prúdenia vzduchu od rieky Sekčov k sídlisku, čím sa znemožňuje ochladzovanie Sekčova. Odkanalizovanie a zástavba polí spôsobila i zníženie vlhkosti vzduchu. 

Odkanalizovanie a zástavba polí spôsobila i zníženie vlhkosti vzduchu.

Riešením je ustáliť a prijať vo forme VZN Manuál tvorby verejných priestranstiev. Ten je v stave verejného pripomienkovania a mal by určiť nielen základné stavebné a architektonické zásady pre koncipovanie stavieb v jednotlivých mestských zónach, ale aj materiálovotechnické parametre, ktoré musia byť záväzne pre MsÚ ale najmä pre developerov a stavebníkov tak, ako je to bežné v zahraničí. Priamo v MTVP si mesto nadimenzuje aké stavby a obslužné objekty a aká vybavenosť v akej kvantite môže byť v akej mestskej zóne postavená a aké stavby do zóny Sekčova nepatria.

https://d38we5ntdyxyje.cloudfront.net/821317/profile/PKREPPYX_avatar_medium_square.jpgIvan Baláž je slovenský básnik a publicista. Predstaviteľ a spolutvorca slovenskej literárnej a výtvarnej AUTENTY, člen Spolku slovenských spisovateľov. Narodil sa v Prešove. Vzdelanie získaval na SPŠ-S v Prešove, RKCMBF Univerzity Komenského, v Košiciach. V štúdiách pokračoval v Ružomberku a v Legnici (Poľsko). V rokoch 1997 – 1999 sa angažoval v oblasti charity a sociálnej práce, od roku 1999 v učiteľskom povolaní. Neskôr sa venoval výskumu slovenského mediálneho prostredia. Poradca a tvorca reklamných komunikátov. V rokoch 2005 – 2008 pôsobil na Katedre žurnalistiky FF-KU v Ružomberku. Expert na spotrebiteľské správanie, slogany a branding. Od roku 1996 sa profesionálne venuje literárnej i výtvarnej tvorbe a dizajnu. Je spoluzakladateľom a členom medzinárodnej spoločnosti AREIOS PAGOS, ktorá prepája umenie, vedu a marketing. Vedie literárny klub MANU FECIT s celoslovenskou pôsobnosťou. V období rokov 2009 – 2011 pôsobil ako pedagóg na Katedre masmediálnej komunikácie FMK – UCM v Trnave. Je spolutvorca a prvý šéfredaktor ročenky MUUZA 2009 – 2010. V rokoch 2010 – 2013 pôsobil na International School of Management v Prešove a v roku 2012 i na Soukromé vysoké škole ekonomických studií v Prahe.