Možnosti štúdia na Gréckokatolíckej teologickej fakulte v Prešove

Gréckokatolícka teologická fakulta (GTF) Prešovskej univerzity v Prešove je pokračovateľkou Teologickej akadémie, ktorú v roku 1880 založil prešovský biskup ThDr. Mikuláš Tóth. Štúdium katolíckej teológie sa v Prešove obnovilo až v roku 1990, kedy bola fakulta zaradená do zväzku Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Zriadením Prešovskej univerzity v Prešove, 1. 1. 1997, sa Gréckokatolícka teologická fakulta stala jej súčasťou.

 

Vzdelávanie na fakulte je spojené s tvorivo-filozofickým a vedeckým poznaním v oblastiach prednášaných disciplín a školskej praxe. Osobitnou úlohou fakulty je predovšetkým starať sa o vedeckú a teologickú prípravu tých, ktorí smerujú ku kňazstvu alebo sa pripravujú na rozličné cirkevné i spoločenské služby. V tom zmysle poskytuje vysokoškolské vzdelanie v študijných programoch katolíckej teológie, religionistiky, učiteľstva a pedagogiky, v troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania. Fakulta má tiež priznané právo konať rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác, habilitačné a vymenúvacie konanie. Základnou organizačnou zložkou fakulty sú štyri katedry: Katedra filozofie a religionistiky Katedra systematickej teológie  Katedra historických vied Katedra aplikovanej edukológie.

 

Zaujímavé odkazy:

Virtuálna prehliadka fakulty

Možnosti štúdia  na Gréckokatolíckej teologickej fakulte  Prešovskej univerzity v Prešove   pre ak. rok 2020/2021 (PDF)

Web fakulty