atelier Parabola

atelier Parabola
atelier Parabola
44
Vitice
28106

STRATÉGIA PODNIKANIA VO VEREJNEJ OSOBNEJ DOPRAVE
stratégia rozvoja firmy, základné strategické varianty rozvoja firmy na základe strategického auditu,
návrh dlhodobej stratégie pri presadzovaní a expanzii vrátane analýz a prognóz vonkajšieho politicko-ekonomického prostredia firmy,
prognóza vývoja legislatívy, týkajúce sa verejnej osobnej dopravy,
zavedenie procesného manažmentu,
zabezpečenie všetkých potrebných informácií, týkajúcich sa prehlbujúcej sa integrácie do trhu Európskej únie vrátane legislatívy a prípadných fondov a tendrov,
získanie partnerov na kolbisku európskej konkurencie a priestoru na presadzovanie záujmov firmy v európskych štruktúrach,
premena vnútorných systémov a štruktúr firmy na podmienky pôsobenia v širšom meradle európskeho vnútorného trhu.

PRIESKUM TRHU VEREJNEJ OSOBNEJ DOPRAVY
prieskum potenciálneho dopytu a analýza pôsobenia konkurentov,
prevedenie všestranného porovnania s konkurenciou na objektívnej a nezávislej báze metódou benchmarkingu,
upevnenie trhovej pozície firmy novou marketingovou stratégiou.

HĽADANIE NOVÝCH TRHOV V OBLASTI VEREJNEJ OSOBNEJ DOPRAVY
pomoc pri nadväzovaní obchodných kontaktov na nových trhoch,
pomoc pri hľadaní partnera pre dlhodobú kooperáciu na trhu (strategická aliancia).

HĽADANIE INVESTOROV DO OBLASTI VEREJNEJ OSOBNEJ DOPRAVY
hledání optimálneho investora i formu investície pre rozvoj firmy.

REŠTRUKTURALIZÁCIA A REVITALIZÁCIE FIRIEM, PODNIKAJÚCICH V OBLASTI VEREJNEJ OSOBNEJ DOPRAVY
analytické vyhodnotenie súčasného organizačného stavu firmy a úroveň jeho riadenia a deľby kompetencií,
návrh stratégie riešenia a zodpovedajúcich organizačných dokumentov,
spracovanie projektu reštrukturalizácie firmy a transformácie systému vnútorného riadenia podniku vo väzbe na trhové podmienky,
návrh uplatnenie krízového a proefektivního manažmentu v systéme vnútorného riadenia,
príprava programu revitalizácie neefektívnych prevádzok, nedostatočne využitých aktív, produkčných kapacít a pracovných síl.

PROJEKTOVANIE DOPRAVNÝCH SYSTÉMOV VEREJNEJ OSOBNEJ DOPRAVY
prieskum a prognóza prepravných prúdov,
návrh dopravných módov,
návrh integrácie dopravného systému,
návrh dopravnej siete (vedenia liniek a prestupných väzieb),
návrh umiestnenia miest dopravnej obsluhy (staníc a zastávok),
návrh dopravných prostriedkov (ich kapacity a komfortu),
návrh informačných, rezervačných a predajných služieb,
návrh doplnkových služieb pred, počas a po preprave,
návrh tarifného systému,
návrh cestovného poriadku.

NAVRHOVANIE DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV VEREJNEJ OSOBNEJ DOPRAVY
návrh dispozičného riešenia dopravného prostriedku,
návrh informačného systému v dopravnom prostriedku,
návrh zázemia pre služby, poskytované v dopravnom prostriedku,
návrh dodávateľov interiérového vybavenia dopravných prostriedkov.

SPRACOVANIE DESIGNMANUALU DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV VEREJNEJ OSOBNEJ DOPRAVY
návrh filozofie riešenia designmanualu dopravných prostriedkov,
návrh farebného riešenia dopravných prostriedkov,
návrh reklamných plôch a priestoru dopravných prostriedkov.

SPRACOVANIE GRAPHICMANUALU FIRIEM, PODNIKAJÚCICH V OBLASTI VEREJNEJ OSOBNEJ DOPRAVY A GRAPHICMANUALU ICH PRODUKTOV
návrh filozofie riešenia graphicmanualu podnikov a ich produktov,
návrh riešenia základných atribútov korporátnej identity (farebnosť, logo),
návrh riešenia náväzných prvkov korporátnej identity (hlavičkový papier, vizitka, pečiatka, dosky, nosič dát vrátane obalu, reklamná plocha, webová stránka atď.).

1
+33638612845
Pán
Igor Chovanec

Odoslať správu vlastníkovi

atelier Parabola